2018 Ayvalık Cunda, Bahara Merhaba Karma Sergisi. Ayvalık, Balıkesir

2018 Ayvalık Cunda, Bahara Merhaba Karma Sergisi. Ayvalık, Balıkesir